مقالات مبل

ارگونومی نشستن در محیط های کار و زندگی

\"\"

رتقاء سطح کیفیت زندگی (QOL )از جمله عوامل مهم در پایداری جوامع محسوب می شود و از آن جایی که پایداری، رویکردی انسان محور محسوب می شود از این رو توجه به سلامت افراد در هر رده ی شغلی، سنی و اجتماعی از الزماتی است که باید مورد توجه افراد مختلف، سازمان ها ، طراحان و همچنین برنامه ریزان محیطی قرار گیرد تا سلامت آحاد مردم در محیط های مختلف کار و زندگی ارتقا باید. بی شک ایمنی و سامت ( Health & Safety ) و همچنین رضایت مندی(Satisfaction) افراد از جمله مسائل مهمی هستند که در هر مکانی از واحدهای صنعتی تولیدی، معدنی،کشاورزی، خدماتی، آموزشی گرفته تا محیط های تفریح و زندگی، حائز اهمیت است. شایان ذکر است که افزایش سطح کارایی و راندمان افراد در حین فعالیت ها و امور محوله در سایه ایمنی و سلامت به نحو شایسته ای قابل حصول خواهد بود. در بین علوم مختلف که هر کدام به نوعی به حل بخشی از مشکلات پرداخته و در راستای افزایش سطح کیفیت زندگی آحاد بشر در تلاش هستند، علم ارگونومی (Ergonomics) جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است چرا که از یک سو بهسلامت افراد (چه در قالب مشتری و چه در قالب استفاده گر – و یا هر دو) توجه دارد و از سویی به سلامت محیطی دقت دارد که این محیط ها می تواند محیط کار و زندگی روزمره و حتی محیط های تفریجی و تفرجی باشند.